Dagboek W.K. van der Velde, afbeelding 22 Vaarwel Frankrijk Napoleon moet sterven
Op het eiland Elena Vreek
Vaart wel mijn rijk geperveld
Waarmee ik de gehele wereld
Gedwongen heb den bol en het lood
Elk was bevreesd voor mij Napoleon

2
De Franze keizer heb ik de troon ontnomen
Verjaagd heb uit het rijksgebied
Door hoogmoed ben ik zoo ver gekomen
En ik kende schier mij zelven niet
Ik heb mij de boosboom doen roemen
En mij als Keizer doen noemen
Ik wierd geacht door mijne heerschappij
’t Was door geweld en dwingelandij

3
De roomse keizer heb ik ook verdreven
Zijn dochter mij ten echtgenoot
En mij haar zelf ten hbuwelijk gegeven
dat mijn eerste vrouw was door
Prins Willem moest verlaten
. Mij zijn rijk en staten

----


Den hoogmoed dreef mij schier tot in de zon
Waar door elk beefde voor mij Napoleon

4
Als ik herdenk hoe dat ik was verheven
Als Franse Keizer op den troon
En nu eenzaam op een eiland voor mijn leven
Beroofd al van mijn vrouw en zoon
O noodlot van de mensen
Wat troost kan ik nog schenken
Ik heb zo veel vorsten uit het rijk gejaagd
Het is de loon na werken die mij plaagt

5
O Vorsten al die ikdan heb verdreven
Ik vraag u duizendmaal perdon
Ik die eertijds leven
Gewaagd hebt voor Napoleon
O Vaders en O moeders
Gij zusters en gij Broeders
Van die ik heb gesneuveld doort kanon
Vergeef den sterveling Napoleon

6
Wat droevenis komt men in dooren